Aandeel psychische beroepsziekten stijgt nog steeds

 

September 2017

Ongewenste omgangsvormen leiden vaak tot psychische klachten. In 2016 zijn 2.613 psychische beroepsziekten bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten gemeld. Dit vormt 42% van alle meldingen, waarmee het aandeel in het totaal opnieuw is gestegen. De diagnoses overspannenheid en burn-out vormen het grootste deel van het aantal meldingen (74%). In de meldingen van een posttraumatische stressstoornis (PTSS; 309 meldingen) is een licht stijgende trend zichtbaar.
Bij 60% van de meldingen is er sprake van verzuim dat langer dan drie maanden duurt.

De vijf sectoren waarin psychische beroepsziekten het meest aanwezig zijn, betreffen de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening, overheid en openbaar bestuur, onderwijs, industrie en de financiële sector.

Als belangrijkste oorzaak wordt inhoudelijke werkbelasting aangegeven (32%), gevolgd door interpersoonlijke problemen zoals werkrelaties, gebrek aan sociale steun, pesten en arbeidsconflicten (21%).

Bron: NCvB

 

Alle nieuwsberichten

‘Rethink the bully in bullying’

29 juli 2017

De verhalen van gepeste werknemers zijn schrijnend. Hoe kijken we naar een 'pester'? Moeten we zo iemand zien als een soort crimineel (of zelfs een psychopaat)? Als iemand die geen benul heeft hoe zijn/haar gedrag uitpakt? Of als iemand die gewoon gezien de functie of omstandigheden gedwongen wordt te opereren zoals hij/zij doet?

De manier waarop we naar een 'pester' kijken beïnvloedt de interventies die gekozen worden. Is de term 'pester' ('bully') niet te stigmatiserend? Moeten we het niet hebben over een persoon die ongewenst gedrag vertoont? De meeste pesters blijken geen flauw benul te hebben dat ze pesten. Ze ontkennen vaak het gedrag dat als pestgedrag beschreven wordt niet, maar labelen of verklaren het anders. Kunnen wij niet allemaal zonder het te weten pester zijn? Nieuwste inzichten en good practices uit onder andere Japan, de Verenigde Staten, Australië en het Verenigd Koninkrijk werden op 26, 27 en 28 juli uitgewisseld tijdens de IAWBH zomerschool 'Rethink the bully in bullying' in Huddersfield. Adrienne Hubert bedankte als één van de aanwezige IAWBH bestuursleden na afloop de organisatoren van de zomerschool.

Pesten op het werk, dader aanpak, bullyingVan links naar rechts: Adrienne Hubert (IAWBH bestuurslid), Nils Mageroy (IAWBH bestuurslid),  Frances Mc Gregor en Ria Deaking (organisatoren IAWBH Summer School, University of Huddersfield). 

 

Alle nieuwsberichten

Brandweertraplooptest niet discriminerend

29 juli 2017

 

Het College Rechten van de Mens is van oordeel dat de brandweertraplooptest die de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden hanteert geen verboden onderscheid maakt. Een 53 jarige brandweermedewerkster verzocht het College om een oordeel aangezien naar haar mening de test te zwaar was voor vrouwen en ouderen, waarmee er sprake zou zijn van indirecte discriminatie. Bij de test moeten 100 traptreden worden beklommen binnen twee minuten, waarbij een last wordt meegedragen van 42 kilo. De vrouw die om het oordeel verzocht slaagde niet voor de test.

Onderscheid is niet verboden als hiervoor een goede reden is (objectieve rechtvaardiging). Volgens het College is die er. De veiligheid moet worden gegarandeerd.

Lees het oordeel

 

Alle nieuwsberichten

Landelijk rapport discriminatiecijfers 2016 gepubliceerd

18 mei 2017

In opdracht van de politie en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft Art.1 voor het tweede jaar op rij het landelijke rapport over discriminatiecijfers geschreven. In dit multi-agency rapport worden de cijfers van de politie en de antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s) samen gepresenteerd. Daarnaast zijn in de analyse ook de gegevens betrokken van andere organisaties die discriminatiemeldingen registreren, zoals het College voor de Rechten van de Mens en de twee meldpunten voor discriminatie op het internet (MDI en MiND). De discriminatiegrond herkomst kwam in 2016, net als in 2015, zowel bij de politie als de ADV’s het meest voor in de registraties. 

Het rapport downloaden

Zie voor onze actuele bijscholingscursus: De witte vertrouwenspersoon

Alle nieuwsberichten

 

Bijna de helft van zwangere vrouwen en moeders van jonge kinderen gediscrimineerd

Mei 2017

 

Werkgevers mogen vrouwen niet anders behandelen op de werkvloer omdat zij zwanger zijn of jonge kinderen hebben. Dit is vastgelegd in meerdere internationale mensenrechtenverdragen en de gelijke behandelingswetgeving. De bescherming van zwangeren en vrouwen met jonge kinderen geldt o.a. bij arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, opleiding en promotie, terugkeer na verlof, beëindiging van het contract en bij het niet verlengen van een tijdelijk contract.

In 2012 deed het College voor het eerst onderzoek naar discriminatie van zwangere vrouwen op de arbeidsmarkt. Uit een grootschalig vervolgonderzoek van het College onder meer dan 1000 vrouwen, blijkt dat nog steeds veel zwangere vrouwen te maken hebben met discriminatie op het werk. 43% van de vrouwen die zwangerschap en werk combineren geven aan dat zij iets hebben meegemaakt dat volgens de wet op discriminatie wijst. Ten opzichte van 2012 (45%) is er in de aard en omvang van zwangerschapsdiscriminatie niets veranderd.

Ongeveer een kwart van de vrouwen geeft aan dat zij door haar zwangerschap of moederschap is benadeeld bij de arbeidsvoorwaarden. Hierbij gaat het om problemen bij het regelen van zwangerschaps- en bevallingsverlof, bij de terugkeer na het verlof, of het mislopen van promotie, salarisverhogingen, een interne opleiding en/of urenuitbreiding.

Daarnaast geeft 22% aan discriminerende situaties te hebben meegemaakt op de werkvloer. Zo worden vrouwen openlijk bekritiseerd op de zwangerschap, of worden ze tijdens of na de zwangerschap strenger beoordeeld in hun functioneren dan daarvoor.

3% van de vrouwen met een vast contract geeft aan dat zij is ontslagen (mede) wegens zwangerschap.

In hoeverre ontvangen vertrouwenspersonen en leden van klachtencommissies meldingen respectievelijk klachten over discriminatie van zwangere vrouwen en moeders van jonge kinderen? 

Meer onderzoeksuitkomsten

Alle nieuwsberichten

 

‘Nieuwe Arbowet’ juli 2017

Mei 2017

Het voeren van een beleid ongewenste omgangsvormen/psychosociale arbeidsbelasting is verplicht gesteld in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet; art 3, lid 2). Al enige tijd is in de media te lezen dat er in juli 2017 een nieuwe Arbowet komt. Komt er echt een nieuwe Arbowet? Wat betekent dit voor het beleid ongewenste omgangsvormen dat werkgevers voeren?

Om de eerste vraag te beantwoorden: Nee er komt geen nieuwe Arbowet. De bestaande Arbowet wordt op een aantal punten gewijzigd en in de volksmond wordt er gesproken van een 'nieuwe Arbowet'. De wijzigingen zijn niet of nauwelijks van belang voor het beleid ongewenste omgangsvormen dat werkgevers voeren.

Voor vertrouwenspersonen die te maken hebben met medewerkers met (psychische) klachten of medewerkers die zich ziek melden zijn de volgende zaken goed om te weten: 

> werknemers krijgen het recht een bedrijfsarts te kunnen raadplegen nog voordat ze ziek worden;
> de bedrijfsarts heeft het recht de werkvloer bezoeken;
> de bedrijfsarts adviseert over preventieve maatregelen;
> de bedrijfsarts honoreert in beginsel het verzoek van een medewerker om een second opinion.

Voor overige wijzigingen in de Arbowet zie Samenvatting Wetswijzigingen Arbeidsomstandighedenwet (Arboportaal)

Alle nieuwsberichten

 

Hubert Consult gastgever Board meeting IAWBH 2017

21 april 2017

IAWBH board meeting

Op 20 en 21 april 2017 vond de jaarlijkse bestuursvergadering van de International Association on Workplace Bullying and Harassment (IAWBH) plaats op locatie van Hubert Consult in Leiden. Deelnemende (bestuurs)leden uit onder andere India, Nieuw Zeeland, Australië, Noorwegen en Oostenrijk zijn voor deze bijeenkomst naar Nederland gereisd. De IAWBH bestaat uit meer dan 200 leden verspreid over alle continenten van de wereld en heeft tot doel het stimuleren, genereren, integreren en dissimineren van wetenschappelijk onderzoek en bewezen good practices op het terrein van pesten en intimidatie op het werk. Adrienne Hubert is in 2010 door de leden gekozen als bestuurslid. Meer informatie over de IAWBH.

Alle nieuwsberichten

 

Toename meldingen discriminatie wegens afkomst

21 maart 2017

Vertrouwenspersonen ontvangen doorgaans weinig meldingen over discriminatie op grond van afkomst. 

Het College voor de Rechten van de Mens ontvangt echter steeds meer meldingen van discriminatie op grond van afkomst, zo blijkt uit de jaarcijfers over 2016. Het College kreeg hier het afgelopen jaar meer dan 600 meldingen over. Een kleine 100 mensen vroegen om een uitspraak en daarop volgden ruim 30 oordelen. In alle opzichten zijn de aantallen toegenomen vergeleken met 2015. In 2016 beantwoordde het College 3.143 vragen, ontving het 463 verzoeken om een uitspraak en deed het in 151 zaken uitspraak over discriminatie. De meeste verzoeken gingen over handicap/chronisch ziekte (20%), op de voet gevolgd door ras/afkomst (19%) en geslacht (17%). Bij de uitspraken was ras/afkomst de meest voorkomende discriminatiegrond (23%). Mensen laten zich onbewust leiden door stereotype beelden. 

Bron en meer informatie: Monitor discriminatiezaken 2016

Hoe komt het dat er relatief weinig meldingen bij de vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen worden ingediend? Is de vertrouwenspersoon zelf voldoende toegankelijk qua achtergrondkenmerken. Het valt Hubert Consult op dat het vooral 'witte' vertrouwenspersonen zijn die de opleiding tot vertrouwenspersoon volgen. Speciaal voor hen is er nu de bijscholingscursus: De Witte vertrouwenspersoon
 

Alle nieuwsberichten