Groenlinks wil vertrouwenspersoon verplichten

Initiatiefwet GroenLinks verplichtstelling vertrouwenspersoon

GroenLinks-Kamerlid Wim-Jan Renkema wil dat iedere organisatie wordt verplicht een vertrouwenspersoon aan te wijzen. Nu gebeurt dat op veel plaatsen nog op vrijwillige basis en is de functie onderwerp van discussie: werkgeverskoepel VNO-NCW bepleit afschaffing.

Lees meer

Alle nieuwsberichten

AVG implicaties voor vertrouwenspersonen

Wat betekent de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor de verslaglegging van in- en externe vertrouwenspersonen? Hubert Consult vroeg dr. mr. Marlies Vegter om hierover een nieuwsbericht te schrijven.

 

Vanaf 25 mei 2018 wordt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze Verordening is vastgesteld door de Europese Unie en geldt voor de hele Unie. De belangrijkste wijziging die de AVG meebrengt, is de verantwoordingsplicht. Iedere organisatie zal aan de hand van documenten moeten kunnen aantonen dat zij voldoet aan de privacybeginselen uit de AVG. Dit geldt ook voor zelfstandige professionals (zzp’ers).

De AVG is dus ook relevant voor vertrouwenspersonen. Zijn vertrouwenspersonen in dienst van een organisatie, dan heeft in principe de organisatie de verantwoordingsplicht en niet de vertrouwenspersoon zelf. Dit kan anders zijn als vertrouwenspersonen, ook al zijn zij in dienst bij een werkgever, zelf bepalen welke persoonsgegevens zij bewaren, voor welk doel en op welke manier. Is dat het geval, dan zijn deze vertrouwenspersonen ook verwerkingsverantwoordelijke en moeten zij aan de eisen van de AVG voldoen. Dit laatste geldt ook voor zzp’ers. Ook zij moeten zorgen dat hun administratie aan de AVG voldoet.

Belangrijk in dit verband is dat de verwerkingsverantwoordelijke inventariseert welke gegevens hij/zij of de organisatie verwerkt en een verklaring opstelt hoe met deze gegevens wordt omgegaan. Informatie hierover is te vinden op allerlei websites, maar in het bijzonder op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarop zijn ook diverse modellen en checklists etc. te vinden. (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl).

Voor vertrouwenspersonen is vooral van belang hoe om te gaan met aantekeningen die zij maken over cliënten die hen als vertrouwenspersoon benaderen. Moeten deze aantekeningen op een specifieke manier bewaard worden en welke rechten hebben cliënten met betrekking tot inzage, verwijdering, etc. En hebben aangeklaagden die rechten ook?

In beginsel hebben alle mensen van wie persoonsgegevens worden verwerkt, een inzagerecht, een recht op correctie van de gegevens, het recht om de gegevens te laten verwijderen en het recht om de gegevens ‘mee te nemen’. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een persoon. De AVG is echter alleen van toepassing, als sprake is van verwerking van persoonsgegevens. Dat is het geval wanneer persoonsgegevens zijn opgenomen in een bestand of het de bedoeling is dat dat zal gebeuren en/of wanneer de gegevens geautomatiseerd worden verwerkt. Zuiver persoonlijke aantekeningen vallen niet onder het inzagerecht evenmin als wat losse papieren op het bureau met daarin wat namen of een puur mondelinge overdracht van gegevens. Zodra er structuur wordt aangebracht in de gegevens is de AVG echter van toepassing.

Voor vertrouwenspersonen betekent dit dat aantekeningen van gesprekken met cliënten niet onder de AVG vallen als het puur persoonlijke aantekeningen zijn waar verder niets mee gebeurt. Zodra de aantekeningen echter worden bijgehouden, bijvoorbeeld ten behoeve van een geanonimiseerd jaarverslag of simpelweg om overzicht te houden, is de AVG van toepassing. Het maakt daarbij niet uit of de aantekeningen alleen op papier worden bewaard of ook in de computer.

Is de AVG van toepassing, dan hebben de personen van wie gegevens worden opgeslagen, de hiervoor genoemde rechten op inzage, correctie, wissen en meenemen van gegevens. Deze rechten komen in elk geval toe aan degenen die met de vertrouwenspersoon hebben gesproken over ongewenst gedrag op het werk en over het mogelijk indienen van een klacht. In beginsel heeft echter ook de potentiële aangeklaagde deze rechten. Ook van hem worden immers persoonsgegevens verwerkt. Dat zou betekenen dat een aangeklaagde inzage kan verlangen in de aantekeningen die een vertrouwenspersoon naar aanleiding van een klacht heeft gemaakt.

De aangeklaagde moet dan wel weten dat die gegevens verwerkt worden. Hoofdregel van de AVG is dat betrokkenen er over geïnformeerd moeten worden dat hun gegevens worden verwerkt. Zijn gegevens echter buiten iemand om verkregen, dan hoeft die persoon daar niet over ingelicht te worden als de persoonsgegevens vertrouwelijk moeten blijven in verband met een beroepsgeheim/geheimhoudingsplicht. Op deze grond kan een vertrouwenspersoon er dus vanaf zien om een potentiële aangeklaagde te laten weten dat zijn/haar persoonsgegevens worden verzameld.

Weet de aangeklaagde al dat zijn gegevens voorkomen in een verslag van de vertrouwenspersoon en vraagt hij daarin inzage, dan kan dit geweigerd worden op de grond dat dit noodzakelijk is ter waarborging van de bescherming van de rechten en vrijheden van de klager. Het recht op inzage en de andere rechten die de AVG biedt, gelden in een dergelijk geval namelijk niet of in beperktere mate. De vertrouwenspersoon moet desgevraagd wel kunnen uitleggen waarom hij inzage heeft geweigerd en hoe hij de belangen van klager en aangeklaagde tegen elkaar heeft afgewogen.

De AVG roept dus nieuwe verplichtingen en rechten in het leven, maar er blijft ook veel bij het oude. Vertrouwenspersonen moeten hun administratie op orde hebben en desgevraagd inzage kunnen geven in de manier waarop zij persoonsgegevens verwerken en de maatregelen die zij nemen om misbruik te voorkomen. Persoonlijke aantekeningen vallen onder de AVG, als deze op een gestructureerde manier worden verwerkt. Het is echter niet vereist om een aangeklaagde te informeren over of inzage te geven in dergelijke aantekeningen, als dit in strijd zou zijn met de geheimhoudingsplicht/het beroepsgeheim van de vertrouwenspersoon. De bescherming van de klager weegt dan zwaarder.

Dr. mr. Marlies Vegter

 

Alle nieuwsberichten

Trends ongewenste omgangsvormen tot 2017

De Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) is een van de grootste periodieke onderzoeken naar de werksituatie van werknemers in Nederland bekeken door de ogen van werknemers. TNO en het CBS voeren de NEA uit in samenwerking met het ministerie van SZW. De doelpopulatie van de NEA zijn werknemers die in Nederland wonen en werken en tussen de 15 en 65 / 74 jaar  zijn (sinds 2014 tot 74 jaar). In de periode tot 2013 deden jaarlijks gemiddeld ruim 23.000 werknemers aan het onderzoek mee. In 2014 namen 38.000 werknemers deel en in 2015 en 2016 betrof de respons zelfs 46.000 werknemers.

In de NEA is een aantal vragen over ongewenste omgangsvormen in de afgelopen 12 maanden gesteld. Daarbij is meegenomen in hoeverre iemand persoonlijk te maken heeft gehad met:

> pesten door leidinggevenden of collega’s
> ongewenste seksuele aandacht door leidinggevenden of collega’s,
> intimidatie door leidinggevenden of collega’s,
> lichamelijk geweld door leidinggevenden of collega’s,
> intern ongewenst gedrag
Antwoordcategorieën betreffen: | ‘Nee nooit’ | ‘Ja, een enkele keer’ | ‘Ja, vaak’ | ‘Ja, zeer vaak’ |

> persoonlijke discriminatie [antwoordcategorieën | Ja | Nee |

Meer informatie over de NEA vindt u hier.

Figuur: Trends ongewenste omgangsvormen tot 2017

Trends ongewenste omgangsvormen

In 2016:

>  Zet de stijgende trend van pesten op het werk sinds 2013 verder door.
>  Is er een stijging in de ervaren ongewenste seksuele intimidatie.

 

 

Alle nieuwsberichten

Onderzoek Inspectie SZW omgangsvormenbeleid: veel overtredingen

Nieuwsbericht | 13-11-2017 | 15:03

 

Meer maatregelen nodig in risicosectoren om psychosociale arbeidsbelasting tegen te gaan

 

Er is meer aandacht van werkgevers nodig om de aanpak van werkdruk, agressie en ongewenste omgangsvormen aan te pakken. Dit blijkt uit controles die de Inspectie SZW tussen augustus 2016 en maart 2017 heeft gehouden bij incassobureaus, beveiligingsorganisaties, onderwijsorganisaties en gerechten. Het beeld is indicatief en niet representatief voor de gehele sector.

Bij organisaties in deze vier sectoren, waarvan bekend is dat zij meer kans hebben op problemen op het gebied van pesten, agressie en geweld, controleerde de Inspectie SZW of werkgevers voldoende maatregelen nemen om psychische klachten bij hun werknemers te voorkomen.

Tussen augustus 2016 en maart 2017 werden zo’n 70 inspecties uitgevoerd waarbij in totaal 345 overtredingen geconstateerd. 80% van de geïnspecteerde organisaties had één of meer overtredingen. De Inspectie is van oordeel dat de organisaties meer werk moeten maken van de aanpak van psychosociale arbeidsbelasting (PSA).

De Inspectie SZW is in gesprek met de werkgeversorganisaties van de geïnspecteerde sectoren. Zij gaan aan de slag om hun leden te ondersteunen bij een betere aanpak van PSA. Organisaties waar een overtreding is geconstateerd kunnen een herinspectie verwachten.

De Inspectie is ook in gesprek met vertegenwoordigers van arbodiensten, bedrijfsartsen en arbeids- en organisatiedeskundigen om hen te activeren meer werk te maken van het voorkomen van psychosociale arbeidsbelasting.

Psychosociale arbeidsbelasting
De meeste mensen brengen een groot deel van hun tijd op hun werk door. De omgang met collega’s en cliënten kan veel invloed hebben op hoe iemand zich voelt, zeker als er sprake is van pesterijen, geweld, discriminatie of seksuele intimidatie. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben in de vorm van ernstige lichamelijke en psychische klachten en kost de werkgevers en de maatschappij veel geld. Ook een hoge werkdruk kan een bron van stress vormen. De werkgever is verplicht grensoverschrijdend gedrag en werkdruk te voorkomen. Maar ook de werknemers zelf dragen hiervoor mede verantwoordelijkheid.

De afgelopen jaren vraagt het ministerie SZW met de campagne “Check je werkstress” steeds aandacht voor de aanpak van werkstress.

Bedrijven kunnen zelf inspecteren op: zelfinspectie werkdruk en ongewenst gedrag

Alle nieuwsberichten

 

#MeToo: gevolgen nog veel ernstiger bij intimidatie

November 2017

 

Persbericht 13 november 2017

Na de beschuldigingen over Harvey Weinstein en het roemloze einde van Kevin Spacey, horen we dagelijks nieuwe voorbeelden van grensoverschrijdend gedrag in de entertainmentbranche. Maar ook in “gewone” organisaties hebben jaarlijks tienduizenden vrouwen te maken met ongewenste seksuele aandacht van hun collega’s of leidinggevende. Uit een studie van onderzoeksbureau SKB blijkt dat 44% van de vrouwen die daarmee te maken krijgen zich daarnaast ook nog geïntimideerd voelt. En juist die combinatie heeft een enorme impact op hun welzijn. Bijna de helft (46%) van de slachtoffers van zowel seksueel ongewenste aandacht als intimidatie heeft het plezier in het werk verloren. Bij de vrouwen waar intimidatie niet speelt is dat 24%. Eén derde (33%) van de slachtoffers waarbij intimidatie in het spel is, wordt neerslachtig bij de herinnering aan die gebeurtenissen. Dat is tien keer zoveel als wanneer er geen sprake is van intimidatie (3%).

#MeToo

MeToo, intimidatie

Als vrouwen in het werk ongewenste seksuele aandacht krijgen van hun collega’s of leidinggevende zijn de gevolgen veel groter als ze zich daarbij ook geïntimideerd voelen.

Grote gevolgen voor het werk

Intimidatie blijkt ook de productiviteit op het werk extra negatief te beïnvloeden. Zo zegt 53% van de slachtoffers die zich tevens geïntimideerd voelen, dat ze daardoor slechter functioneren op het werk. Dat is vier keer zoveel als wanneer er géén sprake is van intimidatie (13%). Ook blijkt dat één op de zes slachtoffers (17%) bepaalde werkzaamheden of plaatsen op het werk vermijdt. Als intimidatie niet meespeelt is dat veel lager, namelijk bij één op de vijftig vrouwen die ongewenste seksuele aandacht hebben gekregen (2%).

Werkgever verantwoordelijk voor veiligheid

De arbowet is duidelijk: de werkgever moet er alles aan doen om te zorgen voor een sociaal veilige werkomgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat preventief beleid wordt gevoerd, dat ongewenst gedrag in de organisatie wordt aangepakt en dat daders daarop worden aangesproken en, indien nodig, sancties volgen. Veel organisaties moeten op dat vlak nog heel wat verbeteren. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat ruim één derde van de vrouwen die te maken krijgt met ongewenste seksuele aandacht van collega’s of leidinggevende, dat probleem niet binnen de organisatie of met een vertrouwenspersoon kan bespreken.

Onderzoek onder 7500 vrouwen

De resultaten uit dit onderzoek zijn gebaseerd op enquêtes die door 7573 vrouwen en 6294 mannen uit 73 organisaties zijn ingevuld. Onder hen waren 142 vrouwen en 32 mannen die in de voorafgaande 12 maanden te maken hebben gehad met één of meer incidenten van ongewenste seksuele aandacht door collega’s of leidinggevende. 62 vrouwen en 15 mannen gaven aan dat ze zich in deze in deze periode ook geïntimideerd voelden binnen hun werkkring. De groep mannen was te klein om conclusies te trekken over het effect van intimidatie.

Het onderzoek werd verricht door SKB in Amsterdam, een onderzoekbureau gespecialiseerd in psychosociale arbeidsbelasting.

Alle nieuwsberichten

 

Ongewenste omgangsvormen => inspectieresultaten

Werkstress kan ontstaan door werkdruk, maar ook door ongewenste omgangsvormen, zoals agressie, discriminatie pesten of (seksuele) intimidatie. Of een combinatie daarvan. Van 1 augustus 2016 tot 1 maart 2017 inspecteerde de Inspectie SZW 20 onderwijs-organisaties, 20 incassobureaus, 21 beveiligingsorganisaties, en 9 gerechten. 

Lees de resultaten van de inspectie SZW.

Alle nieuwsberichten

Meer meldingen bij vertrouwenspersoon sinds ‘#MeToo’?

 

Het kan niemand zijn ontgaan; #Metoo ging in oktober viraal. De campagne die actrice Alyssa Milano statte naar aanleiding van de vele beschuldigingen van seksuele intimidatie, aanranding en verkrachting aan het adres van de Amerikaanse filmproducent Harvey Weinstein, gaf vrouwen en mannen wereldwijd de moed om soortgelijke ervaringen te delen.

Leiden deze bekendmakingen ook tot meer meldingen bij vertrouwenspersonen? Hubert Consult heeft een poll uitgevoerd onder vertrouwenspersonen.

Heeft u als vertrouwenspersoon één of meer meldingen ontvangen over seksuele intimidatie in de laatste 3 weken van oktober?#MeToo meldingen vertrouwenspersoon

 

De poll is gesloten. Klik hier voor de resultaten.

Alle nieuwsberichten

Zwijgplicht over seksuele intimidatie

 

Tientallen slachtoffers van seksuele intimidatie zeggen tegen RTL Nieuws dat bedrijven waar ze hebben gewerkt, hen met een vaststellingsovereenkomst dwingen om te zwijgen over wat hen is overkomen. RTL Nieuws deed een rondgang onder 75 arbeidsrechtadvocaten. 57 procent van die advocaten geeft aan dat de meerderheid van de zaken die zij hebben behandeld, is geëindigd in een afkoopsom. Bij de ontbinding van de arbeidsovereenkomst wordt een vaststellingsovereenkomst getekend waarin vaak ook een geheimhoudingsclausule is opgenomen. Slachtoffers van seksuele intimidatie durven hierdoor niet de werkelijke reden van hun ontslag te vertellen. Ook zegt 65 procent van de advocaten dat de zaken zelden of nooit voor een rechter komen.

Volgens FNV vice-voorzitter Kitty Jong hoeven slachtoffers zich niets aan te trekken van de geheimhoudingsclausule. Deze zou in strijd zijn met de vrijheid van meningsuiting die in de grondwet is vastgelegd.

Lees meer

Alle nieuwsberichten

Is een vertrouwenspersoon verplicht?

 

In het kader van de #MeToo campagne klinkt ook de roep om de versterking van de positie voor de vertrouwenspersoon. Deze moet wettelijk verplicht worden.

Hoewel de wettelijke verplichting meer duidelijkheid zal verschaffen, wil Hubert Consult er met klem op wijzen dat het aanstellen van vertrouwenspersonen ook op dit moment al is vereist. Werkgevers die denken nu achterover te gaan zitten totdat het woord 'vertrouwenspersoon' ooit een keer letterlijk in de wet is opgenomen, hebben het dus mis.

Werkgevers zijn op grond van de Arbowet (artikel 3 lid 2) verplicht om een beleid te voeren gericht op het voorkomen (en als dit niet mogelijk is beperken) van psychosociale arbeidsbelasting (hieronder vallen ongewenste omgangsvormen). Werkgevers moeten in een plan van aanpak maatregelen beschrijven hoe ongewenste omgangsvormen worden voorkomen of beperkt. Dit moet gebeuren met inachtneming van de huidige stand van de wetenschap.

In de huidige stand van de wetenschap heeft een organisatie vertrouwenspersonen aangesteld en opgeleid. De Inspectie SZW (de voormalig Arbeidsinspectie) controleert daar ook op! Mocht een medewerker een klacht indienen bij het College van de Rechten van de Mens of een zaak aanspannen bij de rechter, zal één van de eerste vragen aan de werkgever zijn: "Heeft uw organisatie een vertrouwenspersoon?"

Hoewel het woord ‘vertrouwenspersoon’ dus niet in de wet staat, zal een werkgever zonder vertrouwenspersoon, het wel heel moeilijk krijgen om aan te tonen dat het beleid ongewenste omgangsvormen dat hij voert, voldoet aan de huidige stand van de wetenschap.

Alle nieuwsberichten

Regeerakkoord: meer geld voor Inspectie SZW

 

In het regeerakkoord wordt in een oplopende reeks vanaf 2022 structureel 50 miljoen per jaar vrijgemaakt voor de handhavingsketen van de Inspectie van SZW (de voormalige Arbeidsinspectie). De Inspectie wordt dus fors versterkt. De handhavingsketen wordt hiermee in staat gesteld beter toezicht te houden op onder andere onveilige en ongezonde arbeidsomstandigheden, waaronder pesten, seksuele intimidatie, agressie en geweld en discriminatie.

Meer informatie

Is uw beleid op orde (raadpleeg de checklist van de Inspectie SZW)?

Alle nieuwsberichten