Omgangsvormenbeleid

Omgangsvormenbeleid

Advies aanpak ongewenste omgangsvormen

 

Werkgevers zijn op grond van de Arbowet (artikel 3 lid 2) verplicht om een beleid te voeren gericht op het voorkomen (en als dit niet mogelijk is beperken) van psychosociale arbeidsbelasting. Hieronder verstaat de Arbowet de volgende ongewenste omgangsvormen:
• discriminatie (direct of indirect onderscheid) met inbegrip van
• seksuele intimidatie,
• agressie en geweld, en
• pesten.

De OR heeft instemmingsrecht bij het beleid ongewenste omgangsvormen, de klachtenregeling (en veranderingen daarin).


Het Arbobesluit (artikel 2.15) bevat voorschriften op het terrein van psychosociale arbeidsbelasting en daarmee op het terrein van ongewenste omgangsvormen. Als werknemers met ongewenste omgangsvormen kunnen worden geconfronteerd:
>   moet het onderwerp ongewenste omgangsvormen opgenomen en beoordeeld worden in de Risico Inventarisatie & Evaluatie;
>   moeten in het plan van aanpak maatregelen (met inachtneming van de huidige stand van de wetenschap) beschreven worden om ongewenste omgangsvormen te voorkomen of te beperken.
>   moeten werknemers die arbeid verrichten waarbij gevaar bestaat voor blootstelling aan ongewenste omgangsvormen, voorlichting en onderricht ontvangen over de risico's en de maatregelen die de organisatie heeft getroffen om ongewenste omgangsvormen te voorkomen of te beperken.

De Inspectie SZW (voormalige Arbeidsinspectie) heeft de aanpak van ongewenste omgangsvormen dit en volgend jaar speerpunt gemaakt bij bedrijfscontroles. Op de website van Hubert Consult vindt u de controlepunten van de inspectie SZW.

Wat wordt eigenlijk verstaan onder maatregelen volgens de huidige stand van de wetenschap? Hubert Consult ondersteunt u graag met haar expertise. Wij ondersteunen u bij:
>   het vormgeven van de RI&E.
>   het opstellen van preventief beleid, gedragscodes en klachtenregeling;
>   het trainen van leidinggevenden in het uitdragen en handhaven van het
     preventieve beleid;
>   het selecteren en opleiden van vertrouwenspersonen, bemiddelaars en
     leden van de klachtencommissie.

 

 

Implementeren omgangsvormenbeleid

Training leidinggevenden
Training klachtencommissie 

Training vertrouwenspersoon
> Voorlichting en onderricht werknemers

Hubert Consult

Rijnsburgerweg 31-B
2334 BE Leiden
Tel: 071-5174222
E-mail: info @ hubertconsult . nl
K.V.K. 28082872 Leiden
BTW-nr. NL.1842.06.765.B01
IBAN: NL59INGB0001009795