Archief per Maand: mei 2017

Landelijk rapport discriminatiecijfers 2016 gepubliceerd

18 mei 2017

In opdracht van de politie en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft Art.1 voor het tweede jaar op rij het landelijke rapport over discriminatiecijfers geschreven. In dit multi-agency rapport worden de cijfers van de politie en de antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s) samen gepresenteerd. Daarnaast zijn in de analyse ook de gegevens betrokken van andere organisaties die discriminatiemeldingen registreren, zoals het College voor de Rechten van de Mens en de twee meldpunten voor discriminatie op het internet (MDI en MiND). De discriminatiegrond herkomst kwam in 2016, net als in 2015, zowel bij de politie als de ADV’s het meest voor in de registraties. 

Het rapport downloaden

Zie voor onze actuele bijscholingscursus: De witte vertrouwenspersoon

Alle nieuwsberichten

 

Bijna de helft van zwangere vrouwen en moeders van jonge kinderen gediscrimineerd

Mei 2017

 

Werkgevers mogen vrouwen niet anders behandelen op de werkvloer omdat zij zwanger zijn of jonge kinderen hebben. Dit is vastgelegd in meerdere internationale mensenrechtenverdragen en de gelijke behandelingswetgeving. De bescherming van zwangeren en vrouwen met jonge kinderen geldt o.a. bij arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, opleiding en promotie, terugkeer na verlof, beëindiging van het contract en bij het niet verlengen van een tijdelijk contract.

In 2012 deed het College voor het eerst onderzoek naar discriminatie van zwangere vrouwen op de arbeidsmarkt. Uit een grootschalig vervolgonderzoek van het College onder meer dan 1000 vrouwen, blijkt dat nog steeds veel zwangere vrouwen te maken hebben met discriminatie op het werk. 43% van de vrouwen die zwangerschap en werk combineren geven aan dat zij iets hebben meegemaakt dat volgens de wet op discriminatie wijst. Ten opzichte van 2012 (45%) is er in de aard en omvang van zwangerschapsdiscriminatie niets veranderd.

Ongeveer een kwart van de vrouwen geeft aan dat zij door haar zwangerschap of moederschap is benadeeld bij de arbeidsvoorwaarden. Hierbij gaat het om problemen bij het regelen van zwangerschaps- en bevallingsverlof, bij de terugkeer na het verlof, of het mislopen van promotie, salarisverhogingen, een interne opleiding en/of urenuitbreiding.

Daarnaast geeft 22% aan discriminerende situaties te hebben meegemaakt op de werkvloer. Zo worden vrouwen openlijk bekritiseerd op de zwangerschap, of worden ze tijdens of na de zwangerschap strenger beoordeeld in hun functioneren dan daarvoor.

3% van de vrouwen met een vast contract geeft aan dat zij is ontslagen (mede) wegens zwangerschap.

In hoeverre ontvangen vertrouwenspersonen en leden van klachtencommissies meldingen respectievelijk klachten over discriminatie van zwangere vrouwen en moeders van jonge kinderen? 

Meer onderzoeksuitkomsten

Alle nieuwsberichten

 

‘Nieuwe Arbowet’ juli 2017

Mei 2017

Het voeren van een beleid ongewenste omgangsvormen/psychosociale arbeidsbelasting is verplicht gesteld in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet; art 3, lid 2). Al enige tijd is in de media te lezen dat er in juli 2017 een nieuwe Arbowet komt. Komt er echt een nieuwe Arbowet? Wat betekent dit voor het beleid ongewenste omgangsvormen dat werkgevers voeren?

Om de eerste vraag te beantwoorden: Nee er komt geen nieuwe Arbowet. De bestaande Arbowet wordt op een aantal punten gewijzigd en in de volksmond wordt er gesproken van een 'nieuwe Arbowet'. De wijzigingen zijn niet of nauwelijks van belang voor het beleid ongewenste omgangsvormen dat werkgevers voeren.

Voor vertrouwenspersonen die te maken hebben met medewerkers met (psychische) klachten of medewerkers die zich ziek melden zijn de volgende zaken goed om te weten: 

> werknemers krijgen het recht een bedrijfsarts te kunnen raadplegen nog voordat ze ziek worden;
> de bedrijfsarts heeft het recht de werkvloer bezoeken;
> de bedrijfsarts adviseert over preventieve maatregelen;
> de bedrijfsarts honoreert in beginsel het verzoek van een medewerker om een second opinion.

Voor overige wijzigingen in de Arbowet zie Samenvatting Wetswijzigingen Arbeidsomstandighedenwet (Arboportaal)

Alle nieuwsberichten