Archief per Maand: november 2016

Vertrouwenspersoon en certificeringsonzin

 

Waarom certificering van vertrouwenspersonen niet nastrevenswaardig is:

 

>  Certificering is niet verplicht en gaat dat binnen afzienbare tijd niet worden.


>  Certificering leidt niet tot meer kwaliteit. De Inspectie SZW (de Inspectie die controleert of organisaties hun beleid ongewenste omgangsvormen op orde hebben) heeft haar eigen vertrouwenspersonen door Hubert Consult laten opleiden.


>
 Vertrouwenspersonen die zich laten certificeren komen in een fuik terecht. Zij moeten onnodig veel bijscholing volgen om hun certificering te behouden. De spelregels van certificering/hercertificering kunnen tussentijds gewijzigd worden. Dit leidt tot onnodige en onvoorziene kosten en tijdsinvestering.

 

>  Veel vertrouwenspersonen die een gecertificeerde training gevolgd hebben, laten zich uiteindelijk niet (her)certificeren. De eerder gemaakte kosten hiervoor zijn dan voor niets geweest. 


>
 Er wordt beweerd dat de certificering officieel erkend is. De certificering heeft echter niets te maken met de door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap erkende opleidingen (zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/vraag-en-antwoord/waar-vind-ik-een-overzicht-van-erkende-opleidingen).


>
 Er wordt beweerd dat de certificering Benelux erkend is, maar het gaat hierbij enkel om het logo dat men bij het Benelux merkenregister heeft laten registreren.


>  Uiteraard ontvangt u als u 100% aanwezig bent geweest bij Hubert Consult een certificaat als bewijs van deelname. Dit is voldoende voor de Inspectie SZW om te zien dat u goed bent opgeleid. Om de opgedane kennis te onderhouden is het noodzakelijk om één keer per jaar een intervisie- en opfriscursus te volgen.

Terug naar Basiscursus vertrouwenspersoon

 

 

 

Houding baas bepaalt effect van pesten op het werk

 

Persbericht, 16 november 2016

 

Helft minder burn-outklachten als leidinggevende steun geeft aan slachtoffer

In Nederland zijn meer dan 300.000 werknemers slachtoffer van pestende collega’s. Uit recente analyses van onderzoeksbureau SKB blijkt dat één op de drie slachtoffers kampt met burn-out klachten en dat één op de vier een drempel moet overwinnen om aan het werk te gaan. Behalve wanneer de slachtoffers steun ervaren van hun leidinggevenden. Dan daalt het percentage burn-out klachten onder de slachtoffers van 34% naar 18%. Van de medewerkers die niet gepest worden heeft ongeveer 11% burn-out klachten. Een goede leidinggevende kan dus veel burn-out klachten bij de slachtoffers voorkomen.

 

Effect op werkplezier nog groter

Het effect van de ondersteuning is nog groter op het werkplezier. Bij 24% van de gepeste medewerkers is dat zodanig gedaald dat die een weerstand moet overwinnen om zich aan de werktaken te zetten. Als deze mensen gesteund worden door hun leidinggevende, daalt dat percentage naar het niveau dat dat bij niet gepeste mensen gezien wordt: ca 5%.

 Helft minder burn-out klachten als leidinggevende steun geeft aan slachtoffer

Een leidinggevende heeft veel invloed op de gevolgen van pesten door collega’s. Steunen van de slachtoffers halveert de burn-out klachten en voorkomt dat de medewerker weerstand opbouwt om aan het werk te gaan.

 

Conclusies

De rol van de leidinggevende bij pesten op het werk is cruciaal. In het algemeen zullen interventies van de leidinggevende nodig zijn om het pesten een halt toe te roepen. Uit het onderzoek van SKB blijkt dat  de support van de leidinggevende  daadwerkelijk verschil maakt voor de gezondheid en het werkplezier van de medewerker. Als de leidinggevende zich afzijdig houdt, verdubbelt het aantal medewerkers met burn-out klachten. Het aantal medewerkers met weerstand tegen het werk is dan vijfmaal zo groot.

De persoonlijke en bedrijfseconomische gevolgen van burn-out klachten en weerstand tegen het werk zijn groot. Medewerkers met burn-out klachten zijn vatbaarder voor infectieziekten en verzuimen meer. Ook maken ze meer concentratiefouten en zijn ze vaker betrokken bij (bedrijfs)ongevallen. Werkplezier is een voorwaarde voor bevlogen en productieve medewerkers.

 

Bevindingen uit werkdrukonderzoek

De bevindingen zijn gebaseerd op onderzoek naar psychosociale arbeidsbelasting (“meten van werkdruk”) in de periode 2014-2015. In totaal hebben 4300 medewerkers uit 12 organisaties deelgenomen, afkomstig uit de sectoren Zorg, Not for Profit, Zakelijke dienstverlening en Industrie.

De vragen gingen onder andere over de mate waarin medewerkers zich uitgeput voelen na het werk; de belangrijkste voorspeller voor burn-out en andere klachten. Daarnaast waren er vragen over het plezier in het werk en of het moeite kost om je aan het werk te zetten. Op grond hiervan werd de mate van weerstand tegen het werk bepaald. Ten slotte werd de mate van steun die medewerkers ervaren, afgeleid van vragen over de relatie met de leidinggevende.
De vragen komen uit de Vragenlijst Beleving en Beoordeling van de Arbeid (VBBA) die speciaal is ontworpen om oorzaken en gevolgen van werkstress in kaart te brengen. 

Bron: SKB (http://www.skb.nl/nl/nieuws/houding-baas-bepaalt-effect-van-pesten-op-het-werk.html)

 

 

Alle nieuwsberichten

 

 

Wegpesten op het werk. Grond voor billijke vergoeding

Wanneer heeft een werknemer recht op een ‘billijke vergoeding’ in geval van beëindiging van het dienstverband? En hoe wordt de hoogte van de billijke vergoeding bepaald? Op 16 oktober 2015 heeft de kantonrechter te Rotterdam een vergoeding toegewezen aan een weggepeste werkneemster die ruimschoots hoger lag dan de transitievergoeding – en ook in hoger beroep is die vergoeding in stand gelaten. Naast de transitievergoeding van € 16.184 bruto wordt aan de werkneemster een billijke vergoeding van € 50.000 bruto toegekend. 

Meer informatie en bron: www.hrpraktijk.nl

Alle nieuwsberichten

Vertrouwenspersoon van een zieke werknemer

Vertrouwenspersonen komen soms in aanraking met slachtoffers van ongewenste omgangsvormen die zich ziek melden. Vaak ontstaan er dan vragen. Wat moet er dan aan de werkgever/leidinggevende worden verteld? Welke vragen mag de leidinggevende aan de zieke werknemer stellen? Welke gegevens mag hij vastleggen? De Autoriteit Persoonsgegevens onderzoekt of een organisatie in overeenstemming met de wet gezondheidsgegevens van werknemers verwerkt. Ze heeft daarvoor normen en beleidsregels opgesteld.

"Een werkgever mag als een werknemer zich ziek meldt de volgende gegevens over zijn gezondheid vragen en registreren:

> het telefoonnummer en (verpleeg)adres;
> de vermoedelijke duur van het verzuim;
> de lopende afspraken en werkzaamheden;
> of de werknemer onder een van de vangnetbepalingen van de Ziektewet valt (maar niet onder welke vangnetbepaling hij valt);
> of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval;
> of er sprake is van een verkeersongeval waarbij een eventueel aansprakelijke derde betrokken is (regresmogelijkheid).

De werkgever mag in principe geen andere gegevens over de gezondheid verwerken dan de hierboven genoemde gegevens. Ook niet met toestemming van de werknemer. Gelet op de gezagsverhouding tussen werkgever en werknemer kan een werknemer zich namelijk gedwongen voelen toestemming te verlenen, zodat geen sprake is van een ‘vrije’ wilsuiting. Alleen wanneer een werknemer een ziekte heeft waarbij het noodzakelijk kan zijn dat directe collega’s in geval van nood weten hoe te handelen (bijvoorbeeld bij epilepsie of suikerziekte), mag de werkgever de vrijwillig door de werknemer verstrekte gegevens over zijn ziekte registreren" (Autoriteit Persoonsgegevens, 2016. De zieke werknemer).

Overigens meldt de rapportage van de Autoriteit Persoonsgegevens ook welke informatie een bedrijfsarts mag uitwisselen met de werkgever.

 

Alle nieuwsberichten