Archief per Maand: januari 2016

Inspectie SZW maakt pesten speerpunt in 2016

 

6 januari 2016

De aanpak van te hoge werkdruk, agressie en pesten van collega’s. Dat zijn komend jaar enkele van de speerpunten van de Inspectie SZW (de voormalige Arbeidsinspectie), zo is te lezen in haar Jaarplan 2016.

Agressie en geweld, pesten, seksuele intimidatie en discriminatie kunnen stress veroorzaken. Meer dan een derde van het werkgerelateerde ziekteverzuim heeft te maken met Psychosociale Arbeidsbelasting. Met haar programma-activiteiten wil de Inspectie negatieve gevolgen van Psychosociale Arbeidsbelasting, zoals gezondheidsklachten, ziekteverzuim en langdurige arbeidsongeschiktheid, voorkomen.

2016: De Inspectie voert inspecties uit, doet stelsel- en signalerend onderzoek en zorgt voor communicatie over Psychosociale Arbeidsbelasting. De inspecties en herinspecties met betrekking tot pesten, agressie en geweld vinden plaats bij bedrijven met een grote problematiek op een of meer van deze gebieden. Hierbij past de Inspectie vanzelfsprekend haar beleid met betrekking tot notoire overtreders toe. De Inspectie laat niet los totdat de overtreding is opgelost en garandeert structurele zorg en aandacht.
De Inspectie voert casestudies uit bij bedrijven die verbeteringen hebben getoond en bedrijven waarvan bekend is dat ze actief en effectief beleid hebben ingevoerd. Deze good practices kan de Inspectie vervolgens breder communiceren.

Op 1 mei 2015 is het inspectieteam Arbeidsmarktdiscriminatie ingesteld. Dit team start najaar 2015 met de beoordelende bezoeken. De selectie van bedrijven vindt plaats op basis van bedrijfsgrootte en signalen over discriminatie, waarbij ook aandacht aan pesten en de aanpak daarvan wordt besteed. Ook is de Inspectie bij reguliere inspecties alert op signalen van arbeidsmarktdiscriminatie.
Het team bezoekt tevens werkgevers waarover meldingen zijn binnengekomen. Waar noodzakelijk legt het team boetes op.

Bron: Jaarplan 2016

Alle nieuwsberichten

 

 

1500ste vertrouwenspersoon opgeleid

In november 2015 heeft de 1500ste vertrouwenspersoon de Basiscursus vertrouwenspersonen bij Hubert Consult gevolgd. Deze vertrouwenspersoon is in het zonnetje gezet met een bos bloemen en naar keuze een theater- of concertbezoek voor twee personen. Bovendien gaat Hubert Consult voor de 1500ste vertrouwenspersoon en voor alle andere deelnemers aan de Basiscursus vertrouwenspersonen van november een kosteloze intervisie verzorgen in 2016.   

 

1500ste.vpkl

De 1500ste vertrouwenspersoon was mevrouw Kristel Cobussen-Lanooy, vertrouwenspersoon van Stichting Groenhuysen. Van harte gefeliciteerd!

Meer lezen

Alle nieuwsberichten

Hubert keynote-speaker congres voor vertrouwenspersonen

Op 12 november 2015 vond het congres van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen over pesten op het werk plaats. Adrienne Hubert was uitgenodigd als keynote-speaker.

lvvcongres.zaal.1 lvvcongres.1

Tijdens haar lezing stond Adrienne Hubert stil bij de ontwikkelingen die zich sinds 1996 hebben voorgedaan, toen zij het eerste grootschalige onderzoek naar pesten op het werk in Nederland verrichte als wetenschappelijk onderzoeker aan de Universiteit van Leiden. Pesten op het werk, een fenomeen dat volgens de meeste werkgevers niet bestond, kwam langzaam uit de taboesfeer, kwam in de Arbowet, en de meeste werkgevers voeren er inmiddels beleid op. Ook stond Adrienne Hubert stil bij een aantal actuele ontwikkelingen, zoals de invloed van de economische groei op pesten, de toename van niet-westerse allochtonen op de arbeidsmarkt, onderzoek naar omstandersgedrag bij pesten en de discussie of een vertrouwenspersoongevraagd mag adviseren over individuele casuïstiek. Volgens Hubert staat het gevraagd adviseren over individuele casuïstiek haaks op belangrijke basisrichtlijnen voor opvang, zoals de geheimhoudingsplicht, de afspraak dat de vertrouwenspersoon geen actie onderneemt zonder toestemming van de melder en de partijdige rol die de vertrouwenspersoon bij het beleid ongewenste omgangsvormen inneemt. Een vertrouwenspersoon kan wel adviseren over knelpunten in het beleid ongewenste omgangsvormen.

Alle nieuwsberichten

Omstandershouding bij pesten op het werk (onderzoek)

Bij pesten op het werk zijn er volgens onderzoekster Roelie Mulder drie partijen: het slachtoffer, de pester en de omstanders. Roelie Mulder promoveerde op 20 november 2015 op onderzoek naar de omstanders: hun emoties bij het waarnemen van pestgedrag en het effect ervan op hun bereidheid te helpen. Als omstanders niet helpen, blijkt dat vaak te komen door boosheid of door angst. Boosheid omdat ze de schuld van het pesten bij het slachtoffer leggen. Angst omdat ze bang zijn vervolgens zelf gepest te worden. Het maakt het ook niet veel uit of een slachtoffer assertief of vermijdend reageert. Beide reacties leiden tot minder geneigdheid om te helpen.

Bron / meer lezen: Persbericht Open Universiteit

Alle nieuwsberichten

400.000 Nederlanders online gepest

Jaarlijks worden 400.000 Nederlanders van 15 jaar of ouder online gepest. Vrouwen zijn met 3,4 procent wat vaker slachtoffer van een of meerdere vormen van cyberpesten dan mannen (2,9 procent) zegt het CBS. Ongeveer 1 procent van de vrouwen is weleens online gestalkt. Dat is twee keer zo veel als bij mannen. Ook krijgen vrouwen vaker te maken met laster, zoals het verspreiden van persoonlijke foto’s of filmpjes of roddels via sociale media.

Onderzoeksrapport: Sociaal economische trend: Vrouwen meer op internet gepest dan mannen

Alle nieuwsberichten

Trends ongewenste omgangsvormen 

De Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) is een van de grootste periodieke onderzoeken naar de werksituatie van werknemers in Nederland bekeken door de ogen van werknemers. TNO en het CBS voeren de NEA uit in samenwerking met het ministerie van SZW. De doelpopulatie van de NEA zijn werknemers die in Nederland wonen en werken en tussen de 15 en 65 jaar zijn. In de periode tot 2013 deden jaarlijks gemiddeld ruim 23.000 werknemers aan het onderzoek mee. In 2014 namen zelfs 38.000 werknemers aan het onderzoek deel. 

In de NEA is een aantal vragen over ongewenste omgangsvormen in de afgelopen 12 maanden gesteld. Daarbij is meegenomen in hoeverre iemand persoonlijk te maken heeft gehad met:

> pesten door leidinggevenden of collega’s
> ongewenste seksuele aandacht door leidinggevenden of collega’s,
> intimidatie door leidinggevenden of collega’s,
> lichamelijk geweld door leidinggevenden of collega’s,
> intern ongewenst gedrag

Antwoordcategorieën betreffen: | ‘Nee nooit’ | ‘Ja, een enkele keer’ | ‘Ja, vaak’ | ‘Ja, zeer vaak’ |
Meer informatie over de NEA vindt u hier.

Figuur: Trends ongewenste omgangsvormen

Trends-ongewenste-omgangsvormen-TNO-CBS-t.m.2014

 

In 2014:

  • is het percentage werknemers dat zegt een ‘enkele keer tot zeer vaak’ te maken te hebben met intern ongewenst gedrag (16,4%) toegenomen ten opzichte van 2013 (15,2%);

  • is het percentage werknemers dat zegt een ‘enkele keer tot zeer vaak’ te maken te hebben met intimidatie door de leiding of collega’s (11,7%) toegenomen ten opzichte van 2013 (10,7%);

  • is het percentage werknemers dat zegt ‘enkele keer tot zeer vaak’ gepest te worden (7,8%) toegenomen ten opzichte van 2013 (7,1%).

Alle nieuwsberichten

Ontslag en recht op transitievergoeding (Wet Werk en Zekerheid)

Werknemers die te maken hebben met ongewenste omgangsvormen op het werk, overwegen soms om ontslag te nemen. Sinds 1 juli 2015 krijgen werknemers bij ontslag een financiële vergoeding. Dit heet de transitievergoeding. Voorwaarde is dat zij 2 jaar of langer in dienst zijn geweest. Ook werknemers die zelf ontslag nemen of hun tijdelijke arbeidsovereenkomst niet verlengen, vanwege ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van hun werkgever hebben recht op een transitievergoeding. Is het ontslag ernstig te verwijten aan de werkgever? Dan kan de kantonrechter een aanvullende vergoeding toekennen bovenop de transitievergoeding. Ook als iemand korter dan 2 jaar in dienst was kan de rechter een vergoeding toekennen als het ontslag ernstig te verwijten is aan de werkgever.

Meer informatie: Rijksoverheid

Alle nieuwsberichten